Ouderraad

De Kleine Nicolaas kent een actieve Ouderrad (OR), samengesteld uit ouders van kinderen uit de verschillende groepen. De OR organiseert gedurende het schooljaar verschillende evenementen zoals het Zomerfeest, de Sinterklaasviering, de Kerstborrel, de Avond4daagse en de commissie helpt regelmatig bij sportdagen en uitstapjes van de school. De OR stemt dit af met de leerkrachten van de betreffende groepen. 

 

De OR heeft regelmatig contact met de klassenouders om een beroep te doen op de ouders van de school. Het versieren, opbouwen en opruimen gaat veel sneller en is veel leuker als er een paar ouders helpen. Aan het begin van het jaar maakt de OR een rooster uit welke klas ouders worden gevraagd om mee te helpen. Klassenouders communiceren dit naar de ouders. 

 

De OR vraagt een jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage van € 100,- per kind. Met de ouderbijdrage worden de verschillende vieringen en activiteiten gefinancierd. Ieder schooljaar legt de OR, tijdens een vergadering van de medezeggenschapsraad, financiële verantwoording af omtrent de besteding van de ouderbijdrage. Ook maakt de OR de nieuwe begroting bekend en legt die ter goedkeuring voor aan de MR. 

Het niet voldoen van de vrijwillige ouderbijdrage leidt niet tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan activiteiten, zoals schoolreisjes en aanvullend aanbod buiten het verplichte lesprogramma.

 

Indien u vragen heeft kunt u contact opnement met de OR, door een mail te sturen naar OR@kleinenicolaas.nl. 

 

Indien u in het bezit bent van een Stadspas kunt u deze gebruiken voor de ouderbijdragen. Meer informatie hierover, vindt u op de website van de Gemeente Amsterdam.