Medezeggenschapsraad

Iedere school is verplicht een medezeggenschapsraad (MR) te hebben. De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken zoals verbeteringen in het onderwijs, financiën en de invulling van de vakanties en vrije dagen. Alle bevoegdheden van de MR en haar geledingen zijn vastgelegd in artikel 10 tot en met 16 van de Wet medezeggenschap op Scholen (WMS). 

 

In de MR zitten vertegenwoordigers van de ouders (de oudergeleding, OMR) en vertegenwoordigers van het personeel (de personeelsgeleding, PMR). Op De Kleine Nicolaas bestaat de MR uit drie ouders en drie personeelsleden. Alle ouders en personeelsleden kunnen zich verkiesbaar stellen voor de medezeggenschapsraad, voor een periode van 4 jaar.

 

De MR vergadert ongeveer zes keer per jaar volgens een vaste agenda en planning.

 

Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met de MR, door een mail te sturen naar: mr@kleinenicolaas.nl