TSO

INFORMATIEBROCHURE TUSSENSCHOOLSE OPVANG

(Opgesteld voor de Kleine Nicolaas januari 2018)

 • Algemeen
 • Beleid en Kwaliteit
 • Pedagogisch beleid
 • Reglement TSO
 • Dagelijkse organisatie
 • Voeding
 • Aanbod van activiteiten en materiaal
 • Evaluatie en overleg
 • Communicatie met ouders
 • Kwaliteit
 • Aan en af melden
 • Tarieven en Facturering
 • Contactgegevens                                                                                                                                                      
  • Foto bij TSO

  1. Algemeen

  Sinds 2007 zijn de scholen zelf verantwoordelijk voor de zorg en coördinatie van de Tussen Schoolse Opvang (TSO) op een professionele wijze. De schoolbesturen zijn eindverantwoordelijk voor de overblijfregeling en deze staat los van de buitenschoolse opvang. Voor het regelen van de dagelijkse gang van zaken is er een TSO-coördinator. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de directeur van de school. Informatie over de bereikbaarheid van de directie en de TSO-coördinator is te vinden onder “Contactgegevens kleine Nicolaas”. 

  De TSO vindt plaats in de school. Wij werken met vrijwilligers die een kleine vergoeding krijgen. Zij dragen zorg voor de opvang van de kinderen onder begeleiding van een professionele coördinator. Tussen de middag blijven alle kinderen op school over. Zij eten en drinken samen met hun klasgenootjes hun meegebrachte boterhammen en drinken. Daarna spelen zij binnen of buiten. Elke groep heeft een overblijfkracht die er op toeziet dat uw kind zijn of haar brood opeet en dat het samenspel goed verloopt. De middagpauze is vrije tijd, daarom zorgen wij voor een gezellige en ontspannen sfeer in de klas en zorgen wij voor voldoende spelmateriaal. De pauzetijd is van 12:15 tot 13:00 uur waarin de kinderen gezellig met elkaar eten en buiten spelen.

  2. Beleid en kwaliteit

  In de ochtend zijn kinderen op school ingespannen aan het werk en tussen de middag hebben zij ontspanning, buitenlucht en goed eten nodig. Ons doel is om kinderen een prettige, veilige en pedagogisch-verantwoorde middagpauze aan te bieden, zodat de kinderen daarna weer uitgerust en opgeladen de les in kunnen.      

  De overblijfkrachten hebben een voorbeeldfunctie voor de kinderen. Daarvoor zijn regels en afspraken gemaakt. De regels en afspraken staan in het tussen-schoolse opvang reglement (te downloaden, zie hieronder). Uiteraard stimuleren en waarderen wij elk kind op een positieve wijze en letten wij erop dat de kinderen voldoende ruimte krijgen om hun spel te spelen. Wij vinden warmte, aandacht en respect belangrijk, zowel individueel als in de groep, en wij hebben duidelijke regels. Wij werven de overblijfkrachten, begeleiden ze en zorgen voor een scholing op het gebied van pedagogisch handelen, die elke overblijfkracht verplicht is te volgen. Ook krijgen ze een opleiding in kinder EHBO.

  Wij hebben enthousiaste overblijfkrachten die een veilige omgeving bieden waarin elk kind zichzelf kan zijn. De schoolleiding bewaakt de kwaliteit van de opvang in samenwerking met de coördinator. Alle vrijwilligers zijn in het bezit van een VOG (een bewijs van goed gedrag en een gedragscode).

  3. Pedagogisch beleid

  Het pedagogisch beleid dat wij hanteren tijdens de tussen-schoolse opvang is gebaseerd op de vier opvoedingsdoelen die binnen de Wet Kinderopvang gehanteerd worden. Het gaat daarbij om de volgende vier competenties: 

  1) Voldoende emotionele veiligheid 

  Vaste en vertrouwde overblijfkrachten die de kinderen een gevoel van veiligheid geven. Leeftijdsgenootjes en een goede omgeving.

  2) Voldoende mogelijkheden voor de ontwikkeling van persoonlijke competenties 

  Inrichting van de ruimte en aanbod van materiaal en activiteiten. Vaardigheden van de overblijfkrachten in het uitlokken en begeleiden van spel. Aanwezigheid van leeftijdsgenoten.

  3) Gelegenheid tot het ontwikkelen van sociale competentie

  Sociale competentie van kinderen wordt ontwikkeld in contacten met de overblijfkrachten en leeftijdgenoten. 

  4) Overdracht van waarden en normen

  Wij vinden het belangrijk om positieve omgang en communicatie met andere kinderen te stimuleren. Hierbij wordt de kinderen de kans gegeven om zich de waarden en normen (de ‘cultuur’ van de samenleving) eigen te maken. Het is onder andere van groot belang dat de overblijfkrachten een voorbeeldrol vervullen en dat zij de kinderen aanmoedigen in hun sociale gedrag richting anderen. Zo worden bijvoorbeeld kinderen gestimuleerd om andere kinderen te helpen of te troosten als zij zich pijn hebben gedaan of om aan de ander excuses aan te bieden.

  4. Reglement Tussenschoolse Opvang

  Bij mooi en droog weer spelen we buiten. Bij slecht weer blijven de kinderen in hun klas en spelen een spelletje, kijken tv, maken een tekening of kletsen wat.  De overblijfkracht kan dan ook een activiteit aanbieden. Tijdens het eten zitten de kinderen rustig aan hun tafel en eten hun lunch. Om het tijdens de lunch gezellig te maken zitten de kinderen vaak bij elkaar in een groepje. 

  Als de kinderen in de klas zijn wordt er niet gerend, gestoeid of geschreeuwd. Dit geldt ook voor het lopen op de gangen.

  Zonder toestemming van de overblijfkracht mogen de kinderen de klas niet verlaten om zo het rondzwerven van kinderen in het gebouw te voorkomen. Voor het naar buiten gaan staan de kinderen in de klas in een rij en gaan op aangeven van de overblijfkracht stil naar beneden. Op de speelplaats van de school spelen in de eerste helft van de pauze de groepen 3 en in de tweede helft de kleuters. 

  Alle andere kinderen spelen op het Valeriusplein. De voorwaarde hiervoor is dat er altijd twee mensen per groep aanwezig zijn die mee gaan. 

  5. Dagelijkse organisatie

  De Tussen-schoolse opvang maakt naast een gediplomeerde TSO-coördinator gebruik van de inzet van betaalde vrijwillig(st)ers (overblijfkrachten). Door de combinatie van een professionele kracht (TSO coördinator) en overblijfkrachten wordt een goede kwaliteit nagestreefd. De coördinator draagt zorg voor alle praktische zaken tijdens en rond de TSO en is ook aanspreekpunt voor de overblijfkrachten. Daarnaast begeleid de coördinator de overblijfkrachten in de omgang met de kinderen. Bij de kleuters zijn dat 2 overblijfkrachten.

  6. Voeding

  Kinderen eten en drinken bij de TSO de door henzelf meegebrachte lunch. Mocht uw kind bepaalde allergieën hebben of een dieet volgen, dan is het van belang om de leerkracht hiervan op de hoogte te brengen. De leerkracht zorgt er voor dat deze informatie bij de TSO coördinator terecht komt. 

  Zorg voor een gezonde maaltijd met minimaal twee boterhammen, fruit en voldoende drinken. Koek, snoep, chips, en dergelijke zijn niet toegestaan.

  In elke groep zitten wel een aantal trage eters. Deze kinderen zitten vaak nog lange tijd te eten, terwijl de andere kinderen al aan het spelen zijn. Als een kind naar inschatting van de overblijfkrachten relatief veel brood mee heeft gekregen, wordt soms besloten dat het kind niet alles op hoeft te eten. U vindt de rest van het brood dan nog in de broodtrommel. We hanteren voor de kleuters minimaal 1 boterham en voor de andere groepen minimaal 2 boterhammen. Uitzonderingen daargelaten. Het drinken is verplicht. Is een kind zo traag dat het 1 boterham niet op tijd op krijgt (voor de groep naar buiten gaat om te spelen) dan neemt het kind zijn boterham mee naar buiten. Daar eet het kind verder zijn broodje op de bank verder op alvorens hij / zij kan gaan spelen. 

  7. Aanbod activiteiten en materiaal

  Voor de TSO wordt  jaarlijks nieuw materiaal aangeschaft, dit betreft sport- en spelmateriaal voor binnen en buiten. Zo wordt er o.a. gespeeld met springtouwen,  hoepels, ballen en hockey sticks (plastic). Wij bieden ook extra activiteiten aan tijdens de pauze zoals dansles, schaken, yoga en knutselen. De kinderen krijgen  gemiddeld 10 lessen per activiteit. Het deelnemen aan een activiteit is een vrijwillige keuze van het kind zelf. Er wordt in het begin van het schooljaar een inventarisatie gemaakt waarbij we zoveel mogelijk proberen voor alle groepen een activiteit aan te bieden. We hanteren wel de regel dat als een kind zich heeft opgegeven dat deze ook de 10 lessen moet volgen. Het deelnemen aan een activiteit is geheel op kosten van de TSO en  activiteiten worden gegeven door professionele docenten. Naast deze activiteiten hebben wij ook gezorgd voor sport en spel activiteiten voor buiten die georganiseerd worden door een professionele organisatie.

  8. Evaluatie en overleg

  Tenminste drie keer per schooljaar vindt een werkoverleg plaats waarbij alle overblijfkrachten aanwezig zijn. Tijdens dit overleg wordt tijd gemaakt voor het bespreken van onder andere afspraken over de taakverdeling, knelpunten, regels, opvallend gedrag van kinderen, de wensen voor de aanschaf van materialen etc. Middels dit periodieke overleg met de overblijfkrachten wordt ervoor gezorgd dat er kritisch gekeken blijft worden naar de gekozen structuur en aanpak van de TSO en worden zaken onderling zo goed mogelijk afgestemd. Met de overblijfkrachten wordt één keer per jaar ieder afzonderlijk een evaluatiegesprek gevoerd. 

  De coördinator voert regelmatig overleg met de directie van de school waarbij de organisatie van de TSO wordt besproken.

  9. Communicatie met ouders

  De communicatie over individuele kinderen verloopt via de TSO coördinator direct met de betreffende ouders. Omdat de overblijfkrachten van de TSO geen direct dagelijks contact met de ouders hebben voor overdracht over gebeurtenissen, worden deze overgedragen aan de leerkracht en de TSO coördinator. De coördinator zal in overleg met de leerkracht en of directie contact opnemen met de ouders indien dit nodig wordt geacht. 

  Daarnaast kunnen ouders altijd contact met de TSO coördinator opnemen en evt.  een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek over hun kind(eren). De coördinator is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8:00 tot 16:00 uur. Contactgegevens van de kinderen en ouders zijn niet ter inzage voor derden. Op alle communicatie door de TSO met of over ouders en/of hun kinderen is het privacyreglement van toepassing.

  10. Kwaliteit

  BHV en EHBO

  In geval van calamiteiten wordt het ontruimingsplan van de school gehanteerd. De coördinator is opgeleid tot BHV- er en beschikt tevens over een certificaat van `EHBO bij kinderen`. Ook de overblijfkrachten doen een cursus `EHBO bij kinderen`.

  Deskundigheidsbevordering

  De overblijfkrachten moeten verplicht een basiscursus pedagogisch handelen volgen. ‘Opvoeden: Positief, duidelijk en liefdevol!’. Jaarlijks wordt deze training herhaald inclusief praktijkobservatie. De training wordt gegeven door een professionele opleider. Zij is zelfstandig trainer, adviseur, coach en opleider in de sectoren onderwijs, zorg en welzijn en geeft al jaren trainingen voor de TSO.

  Klachtenprocedure

  Voor het melden van klachten kunt u terecht bij de TSO coördinator en de directie van de school. De klachten zullen volgens het klachtenreglement worden behandeld.

  11. Aan- en afmelden

  Het is belangrijk dat kind(eren) door de ouders afgemeld worden bij de betreffende leerkracht als zij voor, in of direct na de pauze worden opgehaald. De leerkracht geeft aan de overblijfkracht door welke kinderen er in de pauze worden opgehaald. De overblijfkracht kan dan zorg dragen voor een goede overdracht. 

  Wij geven geen kinderen mee als dit niet vooraf is doorgegeven!

  12. Tarieven en facturering

  De Kleine Nicolaas stelt zich tot doel om kwalitatief goede TSO  te bieden tegen een prijs die kostendekkend is. Er wordt als school geen winst nagestreefd.

  Het tarief voor de TSO wordt per schooljaar vastgesteld. Dit tarief is gebaseerd op 36 schoolweken per jaar. Het jaarbedrag wordt eenmalig in rekening gebracht en vind plaats in de maand  oktober  Het tarief voor het schooljaar 2019 - 2020 bedraagt € 255,-.

  Voor ouders met een inkomen op bijstandsniveau bestaat een regeling tegemoetkoming in de overblijfkosten: scholierenvergoeding. U kunt de scholieren-vergoeding aanvragen bij de gemeente: www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/scholierenvergoeding/ 

  13. Contactgegevens

  Adres De Kleine Nicolaas:

  Cornelis Kruzemanstraat 10

  1075 NL Amsterdam 

  tel: 020-8204438 

  Bereikbaarheid directeur:

  Maartje Korsten

  maandag t/m donderdag

  tel: 020-8204438 

  e-mail: directie@kleinenicolaas.nl 

  Bereikbaarheid TSO coördinator: 

  Miranda Lewis

  tel: 020-8201124

  mobiel: 06-36092873

  e-mail: miranda.lewis@kleinenicolaas.nl 

  TSO team De kleine Nicolaas:

  Oscar, Regina, Gerda, Touria, Lamija, Roos en Sandra

  Coördinator: Miranda Lewis

  Download het Pedagogisch werkplan TSO - DKN en het TSO-reglement:

  PDF BestandPedagogisch werkplan TSO.pdf

  PDF BestandTSO reglement.pdf

  Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van de website geef je toestemming voor het gebruik van cookies.

  akkoord